چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ , 1 Jun 2016
۲۳
حکم تراشیدن ریش از نظر مراجع
حکم تراشیدن ریش از نظر همه مراجع چیست. آیا احتیاط مستحب است و میشود به مجتهدی که کوتاه کردن با ماشین را جایز بداند وجود دارد؟
حکم تراشیدن ریش از نظر مراجع
 
در بین مراجع موجود کسی حکم به جواز نداده و نوعاً یا فتوا به حرمت داده‏اند یا بنابر احتیاط واجب تراشیدن آن راجایز نمی‏دانند.
 احکام ریش تراشی
پرسش ۱. تراشیدن ریش تمام صورت با ماشین یا تیغ چه حکمی دارد؟
همه (به جز بهجت و صافی):تراشیدن ریش خواه با تیغ باشد یا ماشین بنابر احتیاط واجب حرام است.(۱)
صافی و بهجت:تراشیدن ریش حرام است.(۲)
پرسش ۲. آیا گذاشتن ریش پروفسوری کفایت می‏کند؟
امام، خامنه‏ای، بهجت، صافی، نوری و سیستانی:خیر، تراشیدن مقداری از ریش (دو طرف گونه‏ها) نیز حکم تراشیدن تمام آن را دارد.(۳)
تبریزی، مکارم و فاضل:اگر چانه و اطراف آن (یک چهارم صورت) تراشیده نشود، به طوری که در وقت مواجهه صدق کند ریش دارد، کفایت می‏کند.(۴)
پرسش ۳. منظور از صدق ریش چیست؟
همه:منظور آن است که در عرف مردم به آن ریش بگویند.(۵)
پرسش ۴. آیا منظور از تراشیدن ریش همان تیغ زدن است یا ماشین‏های نمره پایین را هم شامل می‏شود؟
همه:هر وسیله‏ای که موهای صورت را بتراشد به گونه‏ای که عرف مردم بگویید ریش ندارد، خواه با تیغ باشد یا ماشین و یا هر ابزاردیگری.(۶)
پرسش ۵. گذاشتن خط ریش چه حکمی دارد؟
همه:تراشیدن روی گونه‏ها (بصورت خط ریش) اشکال ندارد.(۷)
مجوز ریش تراشی
پرسش ۶. تراشیدن ریش با تیغ یا ماشین ریش‏تراشی برای هنرمندی که کارش آن را اقتضاء می‏کند چه حکمی دارد؟
همه:با توجه به اینکه می‏توان بوسیله گریم و مانند آن ریش صورت را به شکل تراشیده شده نمایان کرد، تراشیدن آن اشکال دارد.(۸)
پرسش ۷. افرادی که در اثر ریش گذاشتن احساس خارش می‏کنند و یا اینکه در محیطی بسر می‏برند که اگر آن را نتراشند گرد و غبار در لابلای موی صورتش جمع می‏شود وظیفه چیست؟
همه:مشکل یاد شده مجوز ریش تراشی نیست.(۹)
پرسش ۸. چنانچه گذاشتن ریش برای صورت ضرر داشته باشد تکلیف چیست؟
همه:در فرض مذکور، تراشیدن ریش صورت اشکال ندارد.(۱۰)
پرسش ۹. اگر انسان برای این که توهین مردم را نشنود، ریشش را بزند چه حکمی دارد؟
گذاشتن ریش برای مسلمانی که به دینش اهمیت می‏دهد باعث خواری و سرشکستگی نیست و با مسخره کردن دیگران، احکام خداوند عوض نمی‏شود. مگر آنکه استهزاء و خواری به حدی برسد که تحمل آن نزد عقلاء امر غیرعادی و حرج محسوب شود در این فرض می‏تواند ریش خود را بزند.(۱۱)
پرسش ۱۰. آیا برای این که انسان در بعضی محیطها انگشت نما نشود می‏تواند صورت خود را با تیغ بتراشد؟
همه:خیر.(۱۲)
پرسش ۱۱. آیا تراشیدن موهای کم صورت به منظور رشد و پرشدن آن اشکال دارد.
همه:اگر موهای صورت کم بوده به طوری که صدق ریش بر آن نکند، تراشیدن آن مانعی ندارد.(۱۳)
تراشیدن سبیل
پرسش ۱۲. حکم تراشیدن سبیل و بلند گذاشت آن چیست؟
تراشیدن آن اشکال ندارد ولی بلند نمودن آن به مقداری که هنگام خوردن و آشامیدن با غذا یا آب برخورد کند مکروه است.(۱۴)
----------------------
پی نوشت ها:
۱) امام، استفتاءات، ج ۲، مکاسب محرمه، س ۷۹؛ نوری، استفتاءات، ج ۱، س ۴۹۲ و ۴۹۳؛ مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۷۵۰ و ۷۵۳؛ تبریزی، استفتاءات، س ۱۰۸۹ و ۱۰۹۶؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۹۵۷ و ۹۵۵؛ سیستانی، سایت، ریش تراشی، س ۱ و ۳؛ خامنه‏ای، اجوبة، س ۱۴۲۱ و ۱۴۱۶؛ دفتر:وحید.
۲) صافی، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۷۴۰ و ۱۷۴۲؛ بهجت، توضیح المسائل، متفرقه، م ۴.
۳) امام، استفتاءات، ج ۲، مکاسب محرمه، س ۸۴؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳،
م ۴۳؛ خامنه‏ای، اجوبة، س ۱۴۱۳؛ سیستانی؛ سایت، ریش تراش، س ۱ و ۳؛ صافی، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۷۴۳؛ بهجت، توضیح‏المسائل، متفرقه، س ۴؛ نوری، استفتاءات، ج ۱، س ۴۹۲ و ۴۹۳.
۴) مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۷۵۱؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۹۵۵ و ج ۲، س ۹۴۱؛ تبریزی، استفتاءات، س ۱۰۸۷.
۵) تبریزی، استفتاءات، س ۱۰۹۱؛ دفتر:همه.
۶) امام، استفتاءات، ج ۲، مکاسب محرمه، س ۷۹؛ بهجت، توضیح المسائل، متفرقه، م ۴؛ نوری، استفتاءات، ج ۱، س ۴۹۴؛ مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۷۵۱ و ۷۵۳؛ تبریزی، استفتاءات، س ۱۰۹۱ و ۱۰۹۹؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۹۵۷؛ صافی، جامع‏الاحکام، ج ۲، س ۱۷۴۲؛ سیستانی، سایت، ریش تراش، س ۱۰ و ۶ و ۱۵؛ دفتر:وحید.
۷) بهجت، توضیح‏المسائل، متفرقه، م ۴؛ سیستانی، سایت، ریش‏تراشی، س ۱۱؛ صافی، جامع‏الاحکام، ج ۲، س ۱۷۴۳؛ خامنه‏ای، اجوبة، س ۱۴۲۴؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۹۵۵؛ تبریزی، استفتاءات، س ۱۰۹۶؛ مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۷۵۱؛ نوری، استفتاءات ج ۱، س ۴۹۳؛ دفتر:وحید، امام.
۸) دفتر:همه.
۹) امام، استفتاءات، ج ۲، مکاسب محرمه، س ۸۷؛ صافی، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۷۴۶؛ دفتر:همه.
۱۰) امام، استفتاءات، ج ۲، مکاسب محرمه، س ۸۸؛ سیستانی، منهاج الصالیحین، ج ۲، م ۴۶؛ تبریزی، صراط النجاة، ج ۲، س ۹۰۵؛ خامنه‏ای، اجوبة، س ۱۴۱۸؛ دفتر:وحید، نوری، صافی، بهجت، فاضل و مکارم.
۱۱) خامنه‏ای، اجوبة، س ۱۴۱۸؛ مکارم، استفتاءات، ج ۲ س ۷۵۳؛ تبریزی، صراط النجاة، ج ۲، س ۹۰۵ و التعلیقه علی منهاج الصاحین، م ۴۳؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۴۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۴۶؛ دفتر:صافی، بهجت، وحید، فاضل، امام.
۱۲) دفتر:همه.
۱۳) امام، استفتاءات، ج ۲، مکاسب محرمه، س ۸۰؛ مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۷۵۳ و ج ۱، س ۵۷۰؛ تبریزی، استفتاءات، س ۱۰۹۶؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۹۵۶ و ۹۶۰ و ۹۵۸؛ سیستانی، سایت، ریش تراشی، س ۱۴؛ دفتر:وحید، بهجت، نوری و صافی.
۱۴) امام، استفتاءات، ج ۲، مکاسب محرمه، س ۸۰ و ۸۵؛ خامنه‏ای، اجوبة، س ۱۴۱۵؛ تبریزی، استفتاءات، س ۱۰۹۶؛ نوری، استفتاءات، ج ۱، س ۴۹۶؛ صافی، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۷۴۴؛ دفتر:بهجت، مکارم، وحید و فاضل و سیستانی.

پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۱۸
کد مطلب: 1836
Share/Save/Bookmark
امیر
۱۳۹۴-۱۱-۳۰ ۱۲:۵۶:۴۶
 
سلام . ببخشید زدن ریش و سبیل برای نوجوان جایز است یا نه ؟؟
۱۳۹۴-۱۱-۰۹ ۰۹:۱۵:۱۲
 
جمع کنید بابا حالا چون خودشون از ریش خوششون میاد ملتم نباید بزنن؟ توروقرآن کشورای دیگه به چی رسیدن ما هنوز درگیر اینیم که کی ریششو زد تا پدرشو دربیاریم. تاسف داره.
سینا
۱۳۹۴-۰۹-۰۶ ۱۴:۰۷:۴۶
 
با سلام ببخشید تراشیدن موی صورتی که کم پشت است و ناقص که بلند بودن ان زیبا نمیباشد اشکال دارد
مجتبی
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۲۳:۰۷:۳۹
 
منبع؟
احمد
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۹:۰۲:۱۱
 
استفاده از موزر برقی جهت تراشیدن ریش صورت چه حکمی دارد .آیاروزه رو باطل میکنه؟
احمد
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۹:۰۰:۵۱
 
استفاده از موزر برقی جهت تراشیدن ریش صورت چه حکمی دارد .آیاروزه رو باطل میکنه؟
مرتضی
۱۳۹۴-۰۳-۲۸ ۱۳:۴۳:۰۷
 
عالی و جامع بود.ممنونم .
Cali
۱۳۹۴-۰۱-۱۶ ۰۹:۵۹:۰۱
 
ابراهیم
۱۳۹۳-۱۰-۱۲ ۰۹:۰۵:۰۹
 
چند سالی است که همسرم بخاطر ریش با اکراه همبستر م میشود و میگوید باید ریشت را تیغ کنی و بنده اینکار را انجام نمیدهم و ایشان هم مرا در مضیقه رابطه زناشویی قرار داده و کسی هم به اجبار تن به رابطه نمیدهد لطفا راهنمایی کنید
۱۳۹۳-۰۸-۳۰ ۰۵:۲۴:۲۳
 
مم نونم ازرهنمایی شما
محسن م
۱۳۹۳-۰۵-۰۴ ۰۵:۰۹:۵۱
 
نگفته با ماشین نمیشه ریش رو کوتاه کرد بلکه میگه تراشیدن ریش با ماشین به گونه ای که بعد از اصلاح، ریش صدق نکنه حرامه.
۱۳۹۳-۰۲-۲۰ ۱۵:۲۶:۴۰
 
اقا یکی برا من توضیح بده اگه نه با ماشین ونه با تیغ نمیشه اصلاح کرد پس باید چه کار کرد ؟من حدیثی از حضرت علی خوانده ام که می گوید اگر موی زاءدی در بدن مسلمان بلند تر از یک دانه جو شود از ما نیست!
محجوب
۱۳۹۳-۰۲-۰۱ ۰۱:۴۰:۰۰
 
بقیه پاسخ
بزرگان میگویند .نمیدانم /به تبع سوال/ نصف علم است.قران میگوید .از اهل ذکر سوال کنید.اینکه گفتید از باب رجوع عالم به جاهل نباید سوال کرد اولا این درجایی هست که مسئله یقینی باشد نه گمان.ثانیا مثلااگر یک پزشک فوق تخصص به یک نفر بگوید به گمانم شما جراحی میخواهید بیمار فطرتا نمیپر سد چرا؟ثالثا اگر غیر معتقد سوال کند باید جواب اقناعی باشد با این حال هر کس هر چه دارد از علما دارد والسلام
محجوب
۱۳۹۳-۰۱-۰۱ ۱۰:۴۴:۲۱
 
پاسخ به پاسخ عزیز مومنم
وعلیکم السلام
از اینکه گفتید با روش شما باید زیر برخی احکام دیگر که علما دادند بزنی .عرض میکنم اینجنین نیست
اولا قران مفهوما ومنطوقا قائل به تجزی میباشد میگوید بعضی از ظنها چیزی از حق ادا نمیکند /تا چه رسد به شک./اما امر به تعقل کرده .عقل میگوید چون بوسیله جور حکومتهاگذشته دست ما از خیلی احکام کوتاست از باب اینکه باب علم بسته نشود باید ظنهایی که مطابق عقل وفطرت میباشد عمل کرد درنتیجه بعضی احتیاط واجبها چرا ندارد. چون مطابق عقل وفطرتند
پاسخ به رفیق عزیز محجوب
۱۳۹۲-۱۲-۲۸ ۰۱:۵۳:۲۷
 
سلام علیکم.
درست است که در تراشیدن ریش غالب علما احتیاط واجب داده اند،از همین رو که به یقین 100%نرسیده اند می توان به فالاعلم رجوع کرد.احتیاط واجب شک نیست بلکه بین ظن و یقین است.
اگر شما بر این مبنا پیش بروی باید زیر برخی از احکام دیگر را که علما احتیاط واجب داده اند، بزنی.
اینکه ریش را با کت و شلوار قیاس کردی نیز صحیح نیست زیرا در تشیع قیاس صحیح نیست بلکه نزد افرادی همچون ابوحنیفه ها معتبر است.
شهدا که معصوم نیستند از شهدا بالاتر یعنی علما نیز معصوم نیستند.مداد العلماء افضل من دماء الشهداء
به ما امر کرده اند در امور به متخصص رجوع کنیم و در امور دینی متخصص یعنی مراجع تقلید و این برای ما حجت است از باب رجوع جاهل به عالم در نتیجه در امور دینی هرچه گفتند ما باید سمعا و طاعتا گوش دهیم.البته باید مرجع تقلید که از آن تقلید می کنیم اعلمتیتش و عدالتش احراز شود نه مثل صانعی ها.
بله این که کسی ریش گذاشت نشان از خوبی فرد ندارد بلکه امکان گناهان دیگری را مرتکب شود لکن کسی که ریشش را می تراشد بنابر نظر آیت الله العظمی خامنه ای حکم فاسق بر او مترتب می شود در نتیجه آدم خوبی نیست مگر اینکه از کارش پشیمان شده و استغفار کند.
اینکه چرا در قرآن نیامده مسئله تعجب آوری نیست زیرا بسیاری از مسائل در قرآن نیامده مثلا اینکه شما هر روز دو رکعت نماز صبح و چهار رکعت نماز ظهر و بقیه نماز ها، در کدام آیه اومده؟
۱۲